Ур чадварын нэмэгдлийн шалгуур үзүүлэлт

2015 ОНЫ 10 ДҮГЭЭР САРЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОГДОХ АЖИЛЧДЫН НЭРС
2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОГДОХ АЖИЛЧДЫН НЭРС
2015 ОНЫ 08 ДҮГЭЭР САРЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОГДОХ АЖИЛЧДЫН НЭРС
2015 ОНЫ 07 ДҮГЭЭР САРЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОГДОХ АЖИЛЧДЫН НЭРС
2015 ОНЫ 06 ДҮГЭЭР САРЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОГДОХ АЖИЛЧДЫН НЭРС
2015 ОНЫ 05 ДҮГЭЭР САРЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОГДОХ АЖИЛЧДЫН НЭРС
2015 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОГДОХ АЖИЛЧДЫН НЭРС
2015 ОНЫ 03 ДҮГЭЭР САРЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОГДОХ АЖИЛЧДЫН НЭРС
2015 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОГДОХ АЖИЛЧДЫН НЭРС
2014 ОНЫ 12 ДҮГЭЭР САРЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОГДОХ АЖИЛЧДЫН НЭРС